title 詳細內容
contend
     類別首頁 > 生態 >
 
  錦鯉  
放大圖形   給予推薦  
   

圖檔編號:17377
標題: 錦鯉
上傳日期:2009/4/11 上午 01:04:00
購買/瀏覽 次數: 0/ 1533
推薦次數: 0
檔案大小: 2034593位元組 (1.94 MB)
檔案長寬: 2560 x 1707 pixels
關鍵字: 錦鯉池塘鯉魚庭園庭院
看更多圖形資料,   看更多作者照片
圖片授權說明
line
1 網頁圖
(Web、Blog)
512x341 pixels ( 35 KB )
18x12公分 ( 72 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $49 加入購圖清單
line
2 小圖
(書藉雜誌)
1024x683 pixels ( 112 KB )
10x7公分 ( 250 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $199 加入購圖清單
line
3 中圖
(印刷設計)
2048x1366 pixels ( 335 KB )
21x14公分 ( 250 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $899 加入購圖清單
line
4 大圖
(海報輸出)
2560x1707 pixels ( 1986 KB )
26x17公分 ( 250 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $1000 加入購圖清單
line
5 原始檔
(最大尺寸租用)
2560x1707 pixels ( 1986 KB )
26x17公分 ( 250 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $1500 加入購圖清單
line
6 原始檔
(最大尺寸買斷)
2560x1707 pixels ( 1986 KB )
26x17公分 ( 250 dpi )
>>輸出尺寸計算
檔案格式
( .jpg )
TWD $2000 加入購圖清單
line 
  ::: 相 關 圖 片